JUNE 25, 2017

                Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

               Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 127: 1-5

                         Call To Worship: Psalm 127: 1-5

 

 TC 191 “Jêsus Yêu Mến Tôi” - TC 195 “Đếm Phước Chúa Ban”

                                  TC 207“Cần Chúa Luôn”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Ma-thi-ơ 26: 6-13 . . . . . . . . . . . . . .Julie Lợi Lý

Scripture Reading: Matthew 26: 6-13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi-Prayer For Children . . . .Ms Quản Nhiệm              

Message: “A Beautiful Thing To The LORD” . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Làm Việc Tốt Cho Chúa”. . . . . . . . . . . . .Mục Sư Hồ Nguyên Kha

TC 433 “Cầu Nguyện Cho Anh” . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 205 “Jêsus Là Bạn Thật”. . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

    “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào

  Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã   

   làm để nhớ đến người. ( Ma-thi-ơ 26: 13 )”.

 

                                            

Hướng Dẫn CT – MC: Julie Lợi Lý

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Bà Bính Nguyễn – Bà Mai Trinh Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Tina Nguyễn – Mai Lan Pearson

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương