JUNE 26, 2016

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 4: 1-5

                              Call To Worship: Psalm 4: 1-5

 

 

 TC 262 “Hốc Đá Vững An” – TC 396 “Hoa Huệ Trong Trũng”

                          TC 393 “Mong Làm Nguồn Phước”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Phi-líp 3: 12-21 . . . . . . . . . .Thu Minh Nguyễn

Scripture Reading: Philippians 3: 12-21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Message:Leading By Following . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Hướng Dẫn & Theo Sau”. . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 92 “Chúa Bất Biến” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”. Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

 

Suy Gẫm:  

      “. . .Mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà

 chạy để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời

 trong Đức Chúa Jêsus Christ. (Phi-líp 3: 14b)”                                    

 

Hướng Dẫn CT – MC: Thu Minh Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Huệ Võ – Mai Trinh Nuyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Vi Trần – Phượng Trần

                                  

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương