JUNE 27, 2021

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: ThiThiên 22: 22-25

Call To Worship:Psamls22: 22-25

 

TC#56 “Ánh Sáng Tình Yêu- BTC “Ân Điển Chúa Đủ Trọn”

BTCVịnh Ngợi Ca

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation……………….MSNC-QN TrầnNgọcHòa

Kinh Thánh:CôngVụ 2: 14-21……..…..…………………………Bà Vi Trần

Scripture Reading: …………………...……….............................Acts 2: 14-21

CầuNguyện Cho ThiếuNhi…………..………………….CTVMV- TháiBình

Tôn Vinh Chúa: BTC “Trên Cả Mọi Sự”…………………...……Ban Hát Dẫn

SứĐiệp:Để Danh Chúa Được Kêu Cầu”………MSNC-QNTrần Ngọc Hòa

Message:Calling Upon The Lord”……….……..….........Pastor Hoa N. Tran

Tôn Vinh Chúa:BTC “ChúaLuônMởLối”…………….............Ban HátDẫn

DângHiến – Offering:TC#221DângChúaThủyChung”…….....HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………MụcSư

*Câu Gốc:“Nhưnghọchưa tin Ngàithìkêucầusaođược? ChưanghenóivềNgàithìlàmthểnàomàtin?Nếuchẳng ai raogiảng, thìnghelàmsao?Lạinếuchẳng ai đượcsaiđi, thìraogiảngthểnào?Nhưcóchéprằng:Nhữngbànchânkẻraotruyền tin lànhlàtốtđẹpbiết bao. ”                                                                                                                                                                     (Rôma 10: 14-15 )

*HướngDẫn CT – MC:Bà Vi Trần      *DângHiến: BàPhượngTrần – C. Tina Nguyễn          *Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin *Khi không liên lạc được MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Ô. ĐứcNguyễn: (512) 762- 1549Chấp Sự:MrsHeather Williams: (512) 619- 3876