JUNE 28, 2015

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                  Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                    Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 1:1-6

                              Call To Worship: Psalm 1:1-6

          TC 205 “Jêsus Là Bạn Thật” –TC 317“Chúa Đang Gọi”

                            TC 357 “Bài Ca Hiệp Nhất”

     

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Ê-phê-sô 4:17-32 . . . . . . . . . . . . . . . Julie Lợi Lý

Scripture Reading:Ephesians 4:17-32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Julie Lợi Lý

Message: “Living As God Expects. . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

 “Sống Như Chúa Mong Đợi”. . . . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

TC 256 “Tôi Biết Đấng Tôi Tin” . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 215 “Cung Hiến Cuộc Đời”. . . . . Hội Chúng

(Dâng hiến là đặc-ân của con dân Chúa. Quý than hữu xin đừng bận tâm!)

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

 

Suy Gẫm:“Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát

lốt người củ là người bị hư-hỏng bởi tư-dục dỗ-dành, mà phải làm

nên mới trong tâm-trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã

được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công-bình và sự

thánh-sạch của lẽ thật”. (Ê-phê-sô 4:22-24).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Julie Lợi Lý

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý

                                      Trần Nghiệm – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Huế William – Trịnh Mai

Ban Dâng Hiến – Offering: Tina Phùng – Hồng Vũ Nguyễn

                                        

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Đoàn Phương