JUNE 28, 2020

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC-QQN HòaTrần

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 104: 31-35

Call To Worship:Psalms104: 31-35

 

TC # 269Đi Đường Ngài- TC# 273 “Chúa Che GiấuTôi”

 

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

Kinh Thánh:Ê-phê-sô 1: 3-14...…..…………………….…….Ô. Huy Nguyễn

Scripture Reading: …………………………………….……Ephesians 1: 3-14

SứĐiệp:Chọn Để Ngợi Khen”………….………….MSNCTrầnNgọcHòa

Message:“Chosen To Praise……………...........................RevHòa. N Tran

Tôn Vinh Chúa: TC#365 “Lắng Nghe TiếngChúa”…….……….Ban HátDẫn

Dâng Hiến – Offering:TC # 221Dâng Chúa Thủy Chung….…...Hội Chúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!”                                                                                                                     (Ê-phê-sô 1:5-6)

 

          *HướngDẫn CT – MC:Ô.HuyNguyễn

*DângHiến: ----Online--------

*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê

 

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

Link HộiĐồngGiáoHạt 45: https://youtu.be/iRt_N7fhuHw

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

Ông: Tim Huỳnh (512) 577-6886

                          Miss. Tracy Truong: (512) 775-2394