JUNE 30, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – Ông Tim Huynh, TK/HT
Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 113:1-3
Call To Worship: Psalm 113:1-3

TC 142 “Tiếng Chúa Gọi” –  TC 326 “Trung Thành Tín Nghĩa”
TC 327 “Sức Lực Từ Chúa”  

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation............................................Thầy Quang Lê
Kinh Thánh Đối Đáp: Giăng 6:1-13.................................................Tim Huỳnh
Scripture Reading:............................................................................John 6:1-13
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi...........................................Trang Nguyễn
Sứ Điệp: “Tấm Lòng Phục Vụ”.................................MS. Nguyễn Nhân Tâm
Message: “Heart to Serve.”........................................ Rev. Timothy  Nguyen
Thánh Ca 262 “Hốc Đá Vững An”..........................................Ban Thờ Phượng           
Dâng Hiến – Offering: TC 233 “Dâng Điều Tốt Nhất”....................Hội Chúng
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction......................MS. Nguyễn Nhân Tâm

*Câu Suy Gẫm: “Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngần ấy có thấm vào đâu?” (Giăng 6:9)   
               
 
     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*Hướng Dẫn CT – MC: Tim Huynh
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers:  Du Nguyễn – Tuấn Nguyễn  
*Ban Dâng Hiến – Offering: Tina Nguyễn – Huế Williams   
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn

*Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
                          Ông: Danny Nguyễn: (512)-626-6830
                          Bà: Heather  Williams: (512)-619-3876