Kết Nối Để Mở Rộng_ MSQN Huỳnh Văn Linh

Suy Gẫm:

         13 Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi.22 Ấy,anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.

                                                 (Ê-phê-sô 2: 13; 22)

Tags: