Khôn Ngoan Huyền Nhiệm Lớn_ MSQN Trần Ngọc Hòa

Câu Gốc:
              Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức ChúaTrời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức ChúaTrời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta.” 

                                (1 Cô-rinh-tô 2:7)

Tags: