Lễ Cung Hiến Thánh Đường

Suy Gẫm:
            
“Vả, chúng tôi là bạn cùng làm viêc với Đức Chúa Trời; Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây
                          (1 Cô-rinh-tô 3:9).” 
  

Tags: