Mối Tương Giao Diệu Kỳ_ TĐPT Trần Ngọc Hòa

Suy Gẫm:

               Kế đó, Đức Chúa Jêsus ra ngoài, thấy một người thâu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng: Hãy theo ta! Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài

                                                                                                   (Luca 5:27-28)

Tags: