Mực Thước Đo Yêu Thương_ TĐPT Trần Ngọc Hòa

Suy Gẫm:
              “Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta.Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.”
                                                                                                          ( 1 Giăng 4: 16)

Tags: