MARCH 01, 2015

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

 

                        Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 67:1-7

                                   Call To Worship: Psalm 67:1-7

                       “Desert Song” - TC 52 “All Hail King Jesus”

                                 “Make Me a Servant”      

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . ..MS. Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Ma-thi-ơ 9:35-39. . . . . . . . . . . . . .Thái Bình huỳnh

Scripture Reading: Matthew 9:35-39 . . . . . . . . . . . . . . . . . Billy Pearson

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . ..MS. Quản Nhiệm

Message: “Mission Rally. . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Phạm Xuân Nghĩa

Sứ-Điệp: “Huy Động Hội-Thánh Truyền Giáo” -MSGs. Phạm Xuân Nghĩa

Dâng Hiến – Offering TC 332 “Có Gì Dâng Chúa”. . . . . . . . .  Hội Chúng

(Dâng hiến là đặc-ân của con dân Chúa. Quý than hữu xin đừng bận tâm!)

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MS. Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . . . . . . . .  MS. Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:“Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng,

song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong

mùa mình.”(Ma-thi-ơ 9:37-38).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Thái Bình Huỳnh – Billy Pearson

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý

                                     Trần Nghiệm – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ryan Huynh – John Phan

Ban Dâng Hiến – Offering: Frank Le – Dan Le

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Julie Lý