MARCH 01, 2020

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC-QQN HòaTrần

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 50: 1-6

Call To Worship:Psalms 50: 1-6

 

TC # 296Chúa Dẫn Đưa Tôi – TC # 303 Bàn Tay Mang Dấu Đinh

TC # 388Đưa Về Chúa

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

KinhThánh Đối Đáp:Xuất 33:11-16….....………....................Anh Thái Bình

Scripture Reading: Exodus 33:11-16………………………………...Frank Le

Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi........................................Cô Julie LợiLý

Tiệc Thánh: TC#370 “TIỆC THÁNH”…………………………….HộiChúng

Sứ Điệp:“Đi TRONG HIỆN DIỆN CHÚA.”….............MSNC Trần N Hòa

Message:Walk In The Presence Of The Lord.”.............Pastor Hoa N Tran

Tôn Vinh Chúa TC # 300 “TỘI LỖI CẤT XA”……................English Ministry

Dâng Hiến – Offering:TC # 221Dâng Chúa Thủy Chung……...HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

*Câu Gốc: “Lấy cớ chi mà người ta sẽ biết rằng tôi cùng dân sự Ngài được ơn trước mặt Ngài? Có phải khi nào Ngài cùng đi với chúng tôi chăng? Thế thì, tôi cùng dân sự Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân trên mặt đất.”                                                            

(Xuất Êdíp tô Ký 33: 16)

              *Hướng Dẫn CT – MC:Anh Thái Bình

*Ban Âm Nhạc – Music:Lê Hoàng – Tài Lê – Eric Lý – UyênĐoàn

*Ban Tiếp Tân – Ushers:Thịnh Phan- Alina Nguyễn

*Ban DângHiến – Offering:Gabriel Deleon- Hậu Phan

*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương&CôJennie Thúy Lê

*Ban Tiệc Thánh: CTVMM Quang Lê- Ô Tim Huỳnh- Ô Henry Phùng

                        Ô Du Nguyễn- A TháiBình- A ĐứcNguyễn