MARCH 04, 2018

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 67: 1-7
Call To Worship: Psalm 67: 1-7

TC 102 “Chiêm Ngưỡng Thập Giá” –
TC 104 “Lên Gô-gô-Tha” TC 97 “Hi Sinh Vì Con”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . ……..……Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: Mác  8: 31- 38…….……………………...………Thái Bình
Scripture Reading: Mark  8: 31-38 . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Tiệc Thánh: TC#108 “Gần Thâp Tự Hơn -  Near the Cross”……… . . Hội Chúng
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ……………...………..Cô Trang  Nguyễn
Lễ Dâng Con – Child Dedication . . . . . . . . . . .  . . . ...ÔBà Trịnh B Dũng & Trinh
Sứ Điệp “Thập Giá & Theo Chúa”………… ………MSQN. Huỳnh Văn Linh
Message: “The Cross & Follow The Lord”.
TC 374 “Thập Tự Xưa” . . . . . . . . ………. … …………… ……English Ministry
Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”……... . …. Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . ………..….…. Ông Quang Lê
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . …... …….. Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . …….….... .Mục Sư Quản Nhiệm
Suy Gẫm:
“ Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.”
Mark 8:34
                                                                                                           
Hướng Dẫn CT – MC:    Thái Bình
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Thiên Tài- Uyên Đoàn
Ban Tiếp Tân – Ushers: Billy Pearson- Andy Le.
Ban Dâng Hiến – Offering: Gabriel- Frank Le
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Lan Anh & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Ông  Hùng  Trần (512) 560-2978
Bà  Vi Trần : (512) 258-1513