MARCH 05, 2017

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                   Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 104: 1-5

                          Call To Worship: Psalm 104: 1-5

 

       TC 255 “Tin Cậy Vâng Lời” TC 257 “Chúa Nắm Tôi”

                           TC 261 “Tin Cậy Chúa Jêsus”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Hê-bơ-rơ 10: 19-25, 35-39. . . . .Tracy Truong

Scripture Reading: Hebrews 10: 19-25, 35-39 . . . . . . . .Kim Huynh

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng              

Message: “The Faithful One” . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Đáng Tin Cậy”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 258 “Chiếc Neo Vững Chắc” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Youth Team

Dâng Hiến – Offering TC 242 “Khát Khao Dòng Nước”. .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm: “Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng

ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín

(Hê-bơ-rơ 10:23)”.

 

 Hướng Dẫn CT – MC: Tracy Truong – Kim Huynh

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Justin Tran – Gabriel DeLeon

Ban Dâng Hiến – Offering: Frank Le – Andy Le

Ban Tiệc Thánh:            TĐ. Trần Ngọc Hòa – Hùng Trần

                                         Du Nguyễn – Quang Lê

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý