MARCH 05, 2023

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MSQN- Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên24: 3-5

Call To Worship:Psalms24: 3-5

 

TC#240“Gần Lòng Từ Ái”- TC#256“Tôi Biết Đấng Tôi Tin”

TC#252“Gần Chúa Hơn”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………….….………MS Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Ma-thi-ơ 5: 1-10………………………..……Cô Jennie Thúy Lê

Scripture Reading: ……...……………..…………………...…Matthew 5:1-10

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi…………………….................Cô Jennie Thúy Lê

Tiệc Thánh: TVC-TC#108 “Gần Thập Tự”…………………….….Hội Chúng

Sứ Điệp: “Phước Cho Kẻ Có Lòng Trong Sạch”…….MSQN. Trần Ngọc Hòa

Message: “Bless Are The Pure In Heart.”…………………..Rev Hoa Ng Tran

Tôn Vinh Chúa:TC#242 “Khát Khao Dòng Nước”…………English Ministry

Dâng Hiến – Offering:TC#234 “Tận Hiến Cho Chúa”……………..Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………..……..........................Mục Sư

 

*Câu Gốc:Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa

                     Trời”

(Ma-thi-ơ 5: 8)             *Hướng Dẫn/ MC:Cô Jennie Thúy Lê.*Dâng Hiến/ Offering:Andy Le- Vy Pham.*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Eric Ly- Vy Phạm.                          *Ban Tiệc Thánh: Chấp Sự Tim Huỳnh- Chấp Sự Phục Phạm.

                              Chấp Sự Dũng Trịnh- Chấp Sự Kevin Linh Nguyễn

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Kevin Linh Nguyễn (512) 228-2586

Chấp Sự:Tracy Trương (512) 775-2394