MARCH 06, 2016

                     Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                    Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 135: 1-3

                              Call To Worship: Psalm 135: 1-3

             TC 109 “Sông Tình Yêu”–TC 166 “Trong Tay Chúa”

                                        TC 245 “Như Ý Cha”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Ga-la-ti 6: 12-18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frank Le

Scripture Reading: Galatians 6: 12-18. . . . .  . . . . . . . . . .Billy Nguyen

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . .  Cô Julie Lợi Lý

BTC “Xin Cha Ban Cho Thêm Dầu” . . . . . . . . . . . Gia Đình Hòa - Giao

Message: “Walking On The Way of The Cross . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Để Đi Đường Thập Giá”. . . . . . . . . . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa

Song “Above All” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English Ministry

Dâng Hiến – Offering TC 332 “Có Gì Dâng Chúa”. . . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TĐ. Trương Ân Huệ

 

Suy Gẫm: “Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về

thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, bởi thập tự giá ấy,

thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!

Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt

bì, bèn là trở nên người mới (Ga-la-ti 6: 14-15)”

 

Hướng Dẫn CT – MC: Frank Le – Billy Nguyen

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ryan – Kenedy

Ban Dâng Hiến – Offering: Duc Nguyen – Justin Tran

 

                                     

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương