MARCH 08, 2020

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC-QQN HòaTrần

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 57: 7-11

Call To Worship:Psalms 57: 7-11

 

TC # 236Vâng Theo Chúa – TC # 249Nương Cánh Chúa

TC # 388Đưa Về Chúa

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

Kinh Thánh Đối Đáp:Khải Huyền 21:1-8….....….................Cô.JulieLợiLý

Scripture Reading: ………………………………………….Revelation 21:1-8

CầuNguyện Cho CácEmThiếuNhi........................................Cô Julie LợiLý

Sứ Điệp:“ĐỂ THỎA KHÁT KHAO.”………...........MSNC TrầnNgọcHòa

Message:Longing For The Presence Of God”...............Pastor Hoa N Tran

Tôn Vinh ChúaTC#424 “ĐẾN VỚI CHIÊN CON”………....Ban ChứngĐạo

Dâng Hiến – Offering:TC # 215CUNG HIẾN CUỘC ĐỜI…….HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

Câu Gốc:
         
“Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng.”                                                       
(Khải Huyền 21: 3)

              *HướngDẫn CT – MC:Cô Julie LợiLý

*Ban ÂmNhạc – Music:Lê Hoàng – Tài Lê – Eric Lý – UyênĐoàn

*Ban Tiếp Tân – Ushers:Loan Đoàn- Thy Nguyễn

*Ban DângHiến – Offering:HuyNguyễn- Hiếu Phan

*GiúpGiờThiếuNhi: Cô Tracy Trương&CôJennie Thúy Lê