MARCH 11, 2018

Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 138: 1-5
Call To Worship: Psalm 138: 1-5

TC 108 “Gần Thập Tự Hơn” –
TC 109 “Sông Tình Yêu” TC 97 “Hi Sinh Vì Con”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . ……..……Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: (Giăng 12: 20-26, 31-33)…….……………...……Phục Phạm
Scripture Reading: (John 12: 20-26, 31-33) . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ……………...………..Cô Trang  Nguyễn
Sứ Điệp “Thập Giá & Kết Quả”………….… ………MSQN. Huỳnh Văn Linh
Message: “The Cross & Fruitful Life”
BTC “Giê-xu Chọn Tôi” . . . . . . . . ………. … ……………………. ……Đơn Ca
Dâng Hiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”………...…… . . Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . ………..….…. Ông Quang Lê
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . …... …….. Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . …….….... .Mục Sư Quản Nhiệm
Suy Gẫm:
“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.”
( John 12: 24)                                                                                                   
Hướng Dẫn CT – MC:    Phục Phạm
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Thiên Tài- Uyên Đoàn
Ban Tiếp Tân – Ushers: Julie Loi Ly- Lan Anh
Ban Dâng Hiến – Offering: Brian Phùng- Công Võ
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Jennie Thuy Nguyễn & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Ông  Hùng  Trần (512) 560-2978
Bà  Vi Trần : (512) 258-1513