MARCH 12, 2017

                Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                  Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

               Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 105: 1-4

                         Call To Worship: Psalm 105: 1-4

 

               TC 260 “Nương Trên Jêsus” TC 264 “Lo Gì”

                           TC 261 “Tin Cậy Chúa Jêsus”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Hê-bơ-rơ 3: 1-6. . . . . . . . . . . . . Kiều Trinh Lê

Scripture Reading: Hebrews 3: 1-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm           

Message: “Consider Him” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Suy kỹ Nơi Đấng Tin Cậy”. . . . . . . . . . . . . . TĐ. Trần Ngọc Hòa

Song Ca BTC “Dâng Lời Tạ Ơn Chúa” . . . . . . Du Nuyễn & Mai Lan

Dâng Hiến – Offering TC 18 “Thánh Chúa Siêu Việt”. . .. Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:      “Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn  

trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm

mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Jêsus(Hê-bơ-rơ 3:1)”.

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Kiều Trinh Lê

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Vũ Hồng Nguyễn – Trang Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Phục Phạm – Hoàng Trần

 

 

                                       

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương