MARCH 12, 2023

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MSQN- Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 89: 1-2

Call To Worship:Psalms89: 1-2

 

TC # 249 “Nương Cánh Chúa”- TC # 260“Nương Trên Jesus”

TC#252“Gần Chúa Hơn”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………….….………MS TrầnNgọcHòa

Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 1: 8-12………………………...ChấpSự Huy Nguyễn

Scripture Reading: ……...……………..………………….....…1 Peter 1: 8-12

CầuNguyện Cho Thiếu Nhi……………………................CTVMV Thái Bình

Sứ Điệp: “Vui Khôn Xiết Nơi Đấng ChẳngThấy”…..MSQN. TrầnNgọcHòa

Message: “Inexpressible Joy In Invisible Christ”…………..Rev Hoa Ng Tran

Tôn Vinh Chúa:BTC “HãyTỉnhThức”……………………….………Đơn Ca

Dâng Hiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa Thủy Chung”………..HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện ChúcPhước – Benediction………..……..........................MụcSư

 

*Câu Gốc:Ngài là Đấng anh em không thấy, mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.”

(1 Phi-e-rơ 1: 8-9)  

 

*Hướng Dẫn/ MC:ChấpSự Huy Nguyễn.
*Dâng Hiến/ Offering:Henry Phùng- Brian Phùng.
*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Eric Ly- Vy Phạm.                         

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Kevin Linh Nguyễn (512) 228-2586

Chấp Sự:Tracy Trương (512) 775-2394