MARCH 13, 2016

               

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 136: 1-5

                             Call To Worship: Psalm 136: 1-5

     TC 109 “Sông Tình Yêu” – TC 273 “Chúa Che Giấu Tôi”

                                  TC 277 “Dòng Bình Tịnh”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Ga-la-ti 1: 1-5 . . . . . . . . . . . . Kim Anh nguyễn

Scripture Reading: Galatians 1: 1-5 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng

Message: “Message or Miracle . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Sứ Điệp Hay Phép Lạ”. . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 280 “Lới Hứa Quí báu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 152 “Tiếng Hát Của Tôi”. . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm

“là Đấng phó mình vì tội-lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi

đời ác nầy, y theo ý-muốn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.”

(Ga-la-ti 1: 4).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Kim Anh Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Lan Anh Phạm – Ngân Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Tina Phùng – Thy Nguyễn

Ban Tiệc Thánh:            TĐ Hòa Trần – Ô. Trần Hùng

                                         Ô. Phạm Phục – Ô. Henry Phùng

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý