MARCH 15, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC-QQN HòaTrần

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 63: 1-5

Call To Worship:Psalms 63: 1-5

 

TC # 30Vì Sao Tôi Ca Ngợi – TC # 319Thắng Nhờ Đức Tin

TC # 388Đưa Về Chúa

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

Kinh Thánh Đối Đáp:Luca 7: 1-10……...….....…................A Lý Thanh Hòa

Scripture Reading: ……………………………………………….Luke 7: 1-10

Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi........................................Cô Julie LợiLý

Sứ Điệp:“ĐIỀU CHÚA NGẠC NHIÊN.”……….......MS. HuỳnhVăn Linh

Message:Marvelous Faith”..........................................Pastor Linh V Huynh

Tôn Vinh Chúa TC#37 “NGỢI CA JÊSUS”…………………...Ban Nam Giới

Dâng Hiến – Offering:TC # 221DÂNG CHÚA THỦY CHUNG.HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

*Câu Gốc:“Đức Chúa Jêsus nghe những lời ấy, lấy làm lạ cho thầy đội, bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình, mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Y-sơ-ra-ên, ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy.”                                                   

                        (Luca 7: 9)

              *HướngDẫn CT – MC:Lý Thanh Hòa

*Ban ÂmNhạc – Music:Lê Hoàng – Tài Lê – Eric Lý – UyênĐoàn

*Ban Tiếp Tân – Ushers:Ô Quá Lê- Ô NgọcBình

*Ban DângHiến – Offering:Hoàng Lê- PhúTrần

*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương&CôJennie Thúy Lê