MARCH 18, 2018

     Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome: Thư Ký Hội Thánh
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 117: 1-2
Call To Worship: Psalm 117: 1-2

TC 105 “Gô-gô-tha” –
TC 106 “Ca Ngợi Dòng Huyết Báu”- TC 97 “Hi Sinh Vì Con”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . ……..…TĐPT. Trần Ngọc Hòa
Kinh Thánh Đối Đáp: (Mác 1: 9-11)…….…………………….…...….Brian Phùng
Scripture Reading: (Mark 1: 9-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ……………...………..Cô Trang  Nguyễn
Sứ Điệp “Sự Sống Mới Trong Đức Thánh Linh”……MS. Nguyễn Nhân Tâm
Message: “A New Life In The Spirit”
TC#224 “Đến Theo Chúa” . . . . . . . . ………. … ………………..…Ban Hát Dẫn
Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”………........ Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . ………..….…. .Ông Quang Lê
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . …... …….. Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . …….… .MS. Nguyễn Nhân Tâm
Suy Gẫm:
“Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bò câu.”
( Mác 1: 10)                                                                                                   
Hướng Dẫn CT – MC:    Brian Phùng
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Thiên Tài- Uyên Đoàn
Ban Tiếp Tân – Ushers: Ông Hùng Trần- Thảo Nguyễn
Ban Dâng Hiến – Offering: Ông Danny Du Nguễn- Anh Tài Lý
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Jennie Thuy Nguyễn & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Ông  Hùng  Trần (512) 560-2978
Bà  Vi Trần : (512) 258-1513