MARCH 19, 2017

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                  Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

               Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 106: 1-5

                         Call To Worship: Psalm 106: 1-5

 

     TC 25 “Ngước Mắt Lên Đồi” TC 286 “Xin Dắt Đưa Tôi”

                           TC 261 “Tin Cậy Chúa Jêsus”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Hê-bơ-rơ 2: 10-18. . . . . . . . . . .Ô. Du Nguyễn

Scripture Reading: Hebrews 2: 10-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm           

Message: “The Qualified Helper” . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Cảm Thông Cứu Giúp”. . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

ĐC 508 “Vững Bước Đi Trên Khổ Đau” . . . . . . . . . . . . . . .Lê Hoàng

Dâng Hiến – Offering TC 44 “Chúa Jêsus Lâm Phàm”. . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:  

 “Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên

có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy (Hê-bơ-rơ 2: 18).”

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Du Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Lê Trung Nguyên – Ô. Dũng Trịnh

Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Lê Văn Quá – Ô. Tô Đình Đài

 

 

                                       

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương