MARCH 19, 2023

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MSQN- Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 65: 1-4

Call To Worship:Psalms 65: 1-4

 

TC#142“Tiếng Chúa Gọi”- TC#152“Tiếng Hát Của Tôi”

TC#252“Gần Chúa Hơn”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………….….………MS TrầnNgọcHòa

Kinh Thánh:Hê-bơ-rơ 4: 14- 16……………………….....ThưKýPhụcPhạm

Scripture Reading: ……...………………….………………Hebrews 4: 14-16

CầuNguyện Cho Thiếu Nhi……………………................CTVMV Thái Bình

Sứ Điệp: “Vâng Phục Trọn Vẹn”……………………...MS. Phạm Thanh Bình

Message: “The Entirely Obidiance.”……………………....Rev Binh Th Pham

Tôn Vinh Chúa:BTC “Gần Bên Chúa”…………………………..Ban Hát Dẫn

DângHiến – Offering:TC#221 “DângChúaThủyChung”………..HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện ChúcPhước – Benediction………..……..........................MụcSư

 

*Câu Gốc:Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài.”

(Hê-bơ-rơ 5: 8-9)  

 

*Hướng Dẫn/ MC:ThưKýPhụcPhạm.*Dâng Hiến/ Offering:Ô Danny Du Nguyễn- Ô Trọng Lê.*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Eric Ly- Vy Phạm.                         

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Kevin Linh Nguyễn (512) 228-2586

Chấp Sự:Tracy Trương (512) 775-2394