MARCH 20, 2016

                     Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                       Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                    Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 138: 1-5

                              Call To Worship: Psalm 138: 1-5

             TC 109 “Sông Tình Yêu”–TC 142 “Tiếng Chúa Gọi”

                               TC 145 “Thoát Chốn Tội Tình”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Ga-la-ti 5: 1-18. . . . . . . . . . . . . . . Ô. Lê Văn Quá

Scripture Reading: Galatians 5: 1-18 . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Message: “Better Gospel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Tin Lành Nào Tốt Hơn”. . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 134 “Bài Ca Tâm Linh” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 104 “Lên Gô-gô-tha”. . . . . . . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước - Benediction . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

“Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng

vững, chớ lại để mình dưới ách tôi-mọi nữa (Ga-la-ti 5:1)”

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Lê Văn Quá

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Tô Đình Đài – Ô. Tim Huỳnh

Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Quang Lê – Ô. Du Nguyễn

 

 

 

                                   

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý