MARCH 22, 2015

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                   Chào Mừng–Welcome: Thư Ký Hội Thánh

 

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 24: 1-6

                              Call To Worship: Psalm 24: 1-6

 

         TC 236 “Vâng Theo Chúa” - TC 31 “Danh Chúa Jesus”

                          TC 52 “Tôn Vinh Vua Jesus” 

    

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . .. . . .TĐ. Trương Ân Huệ

Kinh Thánh Đối Đáp: Giăng 6:66-71. . . . . . . . . . . . . . . . .Nga Nguyễn

Scripture Reading: John 6:66-71. . . . .. . . . . . . . . .  . . . . Nga Nguyễn

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Julie Lý

Lưu/Mời Mục Sư Quản Nhiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . .Hội Chúng

Message: “According To His Grace . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa

“Theo Trong Ân Sủng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa

TC 34 “Reo Vang Hô-sa-na” . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”. .Hội Chúng

(Dâng hiến là đặc-ân của con dân Chúa. Quý than hữu xin đừng bận tâm!)

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thư ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..TĐPT. Trần Ngoc Hòa

 

Suy Gẫm:“Về Phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu,

bèn là kẻ giữ đức-tin cho linh hồn được cứu-rỗi.” (Hê-bơ-rơ 10:39).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Nga Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý

                                      Trần Nghiệm – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Vi Trần – Phượng Trần

Ban Dâng Hiến – Offering: Thu Nguyễn – Susie Tran

                                        

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Julie Lý