MARCH 25, 2018

       Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome: MSQN Huỳnh Văn Linh
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 100: 1-5
Call To Worship: Psalm 100: 1-5

TC 98 “Nhìn Thập Tự” –
TC 109 “Sông Tình Yêu”- TC 97 “Hi Sinh Vì Con”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . ……..…MSQN. Huỳnh Văn Linh
Kinh Thánh Đối Đáp: (Colose 1: 15-23)…….…………………….…...Bà Phan Thái
Scripture Reading: (Colossians 1: 15-23) . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ……………...………..Cô Trang  Nguyễn
Sứ Điệp “Thập Tự Giá- Gạch Nối”……………..……MSQN. Huỳnh Văn Linh
Message: “The Cross – The Bridge”
TC#102 “Chiêm Ngưỡng Thập Giá” . . . . . . . . ………. … …………Ban Hát Dẫn
Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”….……........ Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . …….…..….…. .Ông Quang Lê
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . .. . …... …….. Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . ……… .MSQN. Huỳnh Văn Linh
Suy Gẫm:
“và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.”
( Côlôse 1:20)                                                                                                   
Hướng Dẫn CT – MC:    Bà Phan Thái
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Thiên Tài- Uyên Đoàn
Ban Tiếp Tân – Ushers: Lan Anh- Thy Nguyễn
Ban Dâng Hiến – Offering: Thu Minh- Cô Phương Đoàn
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Jennie Thuy Nguyễn & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Ông  Hùng  Trần (512) 560-2978
Bà  Vi Trần : (512) 258-1513