MARCH 26, 2017

                Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                  Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 107: 1-3

                          Call To Worship: Psalm 107: 1-3

 

       TC 364 “Lời Chúa” TC 365 “Lắng Nghe Tiếng Chúa”

                           TC 261 “Tin Cậy Chúa Jêsus”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Hê-bơ-rơ 3: 7-19. . . . . . . . . . Bà Nga Nguyễn

Scripture Reading: Hebrews 3: 7-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm           

Message: “Listen To The LORD” . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Khi Nghe Tiếng Chúa”. . . . . . . . . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa

Đơn Ca TC 501 “Jêsus” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phượng Trần

Dâng Hiến – Offering TC 41 “Ca Ngợi Chúa Đêm Ngày”-Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm: “Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn 

là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối

cùng , trong khi còn nói rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe

tiếng Ngài; Thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn.”

                                                                ( Hê-bơ-rơ 3: 14-15 ).

                   

Hướng Dẫn CT – MC: Bà Nga Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Lan Anh – Thy Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Thu Minh Nguyễn – Cô Phương Đoàn

 

                                      

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý