MARCH 27, 2016

 
                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
 
Chào Mừng-Welcome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS Quản Nhiệm
“Chúa Sống” TC# 118 . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng Đứng
Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 16: 7-11 . . . . . . . . . . T Đ Trần Ngọc Hòa
Call To Wordship: Psalm 16: 7-11
Cầu Nguyện Khai Lễ- Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS Quản Nhiệm
“Vì Jêsus Sống” TC# 120  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ca Đoàn
Đọc Kinh Thánh: Êphêsô 1:15-23. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
Scipture Reading:  Ephesians 1:15-23
“Man of Sorrow”. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .English Ministry
    Dâng Hiến – Offering TC# 427. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng
(Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu! xin đừng bận tâm)
“Chúa Oai Quyền Phục Sinh” TC# 115 . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Tráng Niên
“Because He Lives”. . . . . . . .  Các Em Thiếu Nhi Ca Ngợi và Cầu Nguyện
Sứ Điệp: “Không Thể Tưởng Tượng”. . . . . . . . . . . . . . . . . .MS Quản Nhiệm
Message: “Unimaginable”
“Về Với Jêsus”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thiên Tài
Thông báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mục Sư Quản Nhiệm
Tôn Vinh Chúa TC# 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS Quản Nhiệm
 
    Suy Gẫm:
  “Y theo phép tối thượng của năng lực mình, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời (Êphêsô 1: 19b-20)
 
   Hướng Dẫn Chương Trình: TĐ Trần Ngọc Hòa
Âm Nhạc – Music:               Lê Văn Hoàng – Julie Lý
                                                 Tuấn Lê – Thiên Tài
Ban Tiếp Tân:                        Lê Văn Quang – Tim Huỳnh
Ban Dâng Hiến:                     Thanh Phục – Dũng Trịnh
Giúp Giờ Thiếu Nhi:                          Jullie Lý