MARCH 29, 2015

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

               Chào Mừng–Welcome: Mục sư Quản Nhiệm

 

                Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 71:1-8

                        Call To Worship: Psalm 71:1-8

 

       TC 33 “Ngợi Ca Danh Oai Nghi” - TC 62 “Ngài Là Ai?”

                        TC 52 “Tôn Vinh Vua Jesus” 

    

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . .. . . . . .Ms. Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Giăng 12:20-36 . . . . . . . . . . . . . . .. Phục Phạm

Scripture Reading: John 12:20-36 . . . . . . . . . . . . . . .  . . .Phục Phạm

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . Ms. Quản Nhiệm

Message: “For Him . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . Ms. Quản Nhiệm

“Cho Chúa Giê-Xu”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...Ms. Quản Nhiệm

TC 220 “Lại Gần hơn”... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 374 “Thập Tự Xưa”. .. . . . . . . . Hội Chúng

(Dâng hiến là đặc-ân của con dân Chúa. Quý than hữu xin đừng bận tâm!)

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ms. Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước - Benediction. . . . . . . . . . .Ms. Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:“Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình

 trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. ( Giăng 12:25 ).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Phục Phạm

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý

                                      Trần Nghiệm – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Tim Huỳnh – Du Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Quang Lê – Hùng Trần

                                        

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Julie Lý