MARCH 29, 2020

Lễ Thờ Phượng Chúa– Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC-QQN HòaTrần

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 91: 5-9

Call To Worship:Psalms 91: 5-9

 

TC # 154NươngTrongChúa

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

Đọc Kinh Thánh: Êsai 43: 1-7……...….....…..............................Phương Đoàn

Scripture Reading: ……………………………………………. . . Êsai 43: 1-7

Sứ Điệp:“Đừng Sợ Nhưng Tin Cậy”………............MSNC Trần Ngọc Hòa

Message:Fear Not But Trust In Him................................Pastor HòaTrần

Dâng Hiến – Offering:TC # 215CungHiếnCuộcĐời…………..HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

 

*Câu Gốc:“ Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.” (Êsai 41: 10)

 

 

 

              *HướngDẫn CT – MC:Online

*Ban ÂmNhạc – Music:Online