MAY 01, 2016

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 145: 1-5

                             Call To Worship: Psalm 145: 1-5

                 TC 463 “I Sing Praises” – TC 469 “Majesty”

                  TC 479 “Thanks to God for My Redeemer”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Lu-ca 2: 41-52 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hiệp Trần

Scripture Reading: . Luke 2: 41-52 . . . . .. . . . . . . . . . . .Samuel Tran

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng

Message: Maturity & Blessed . . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh

 “Trưởng Thành Và Được Ơn”. . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

BTC  “Above All” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 25 “Ngước Mắt Lên Đồi”. . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

 “Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn,

càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta (Lu-ca 2: 52)”.

 

Hướng Dẫn CT – MC: Hiệp Trần – Samuel Tran

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài _ Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Justin Tran – Grariel DeLeon

Ban Dâng Hiến – Offering:Ryan Huynh – Andy Le

Ban Tiệc Thánh:            Ô. Tim Huỳnh – Ô. Trần Hùng

                                         Ô. Phạm Phục – Ô. Henry Phùng

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý