MAY 03, 2015

                    Lễ Bổ Nhiệm  TĐ Trương Ân Huệ  &

             Lễ  Bổ ChứcTruyền Đạo cho Thầy TrầnNgọc Hòa

                                                   + + +

 

ChàoMừng–Welcome. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Mục sư Quản Nhiệm

Lời Mời Thờ Phượng Call To Worship: . . . . . . . . . . Psalm 100:1-5

Praise:  BTC  “At The Cross,”“Corner Stone,” TC #362

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation . . .   . . . . . .. . Mục sư Quản Nhiệm

TC 318 “Phúc Âm Muôn Thuở”. . . .   . . . . .. . . . . . . . . . . . Ca Doàn

CầuNguyện Cho CácEmThiếuNhi. .  . . . . . . . . Mục sư Quản Nhiệm

DângHiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”.Hội Chúng

(Dânghiếnlàđặc-âncủa con dânChúa. Quý thân hữuxinđừngbậntâm!)

Tiệc Thánh- Communion      . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Kinh Thánh Đối Đáp: Giô Suê 1: 1-9. . .  . . . . . . . . Hội Chúng đứng

 Joshua 1: 1-9 .

Message:“ The Assurance Words . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục sư Lê Vĩnh Thạch, GHT

" Lời An Lành ”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục sư Lê Vĩnh Thạch, GHT

Đơn Ca “ Gần Chúa Luôn”. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . Lan Anh

 

                               Nghi LB Nhiệm & Đặt Tay

                                                         Cho

                                        TĐ Trương Ân Huệ-  TĐ Trần Ngọc Hoà

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . Mục sư Quản Nhiệm

TônVinhChúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . .HộiChúng

CầuNguyệnChúc Phước - Benediction . . Mục sư Lê Vĩnh Thạch,GHT

.+++

HướngDẫn CT – MC: Mục Sư Quản Nhiệm

Ban ÂmNhạc – Music: LêHoàng – TuấnNguyễn – JulieLý

                                    TrầnNghiệm – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers:Quang Lê – Du Nguyễn

Ban DângHiến – Offering:Thu Nguyễn – Huê Williams

Ban Ti ệc Thánh:   Trần  Hùng- Lê văn  Quang 

                                  Huỳnh Chí  Thiện - Nguyễn Xuân Hoàng

GiúpGiờThiếuNhi: Julie Lợi Ly