MAY 03, 2020

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC-QQN HòaTrần

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 8: 3-9

Call To Worship: Psalms 8: 3-9

 

TC # 18Thánh Chúa Siêu Việt- TC# 42 “Khúc Hát Tâm Linh”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation...............................MSNC-QQN Hòa Trần

Đọc Kinh Thánh:Thi Thiên 27: 1-8…...…........................CTVMV- Quang Lê

Scripture Reading: ………………………………………….….Psalms 27: 1-8

Sứ Điệp:Một Điều ĐểTìm Kiếm”…………………………MSNC HòaTrần

Message:“One Thing For Seeking.........................................Pastor HòaTrần

Dâng Hiến – Offering:TC # 15Chúc Tôn Vua Thiên Cung……..Hội Chúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

 

*Câu Gốc:
              “Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài.”
                                                          (ThiThiên 27: 4)

 

 

 

              *HướngDẫn CT – MC:CTVMV- Quang Lê

*Ban ÂmNhạc – Music:Tai Lê

 

 

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi khôngliênlạcđượcvớiMSNCHòaTrần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

Ông:TuấnNguyễn (512) 517- 3871

Ms. Tracy Truong: (512) 775-2394