MAY 05, 2024

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –MSQN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên28:6-7

Call To Worship:Psalms: 28:6-7

 

TC#54&56 “Tôn Cao Danh Chúa& Ánh Sáng TìnhYêu”

TC#18 “LớnBấy Duy Ngài”- TC#42 “Khúc Hát Tâm Linh”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation……………….......MS. Phạm Thanh Bình

Kinh ThánhCông Vụ 2:1-13…….………….……….........Cô Jennie Thúy Lê

Scriptures Reading:………………….…………………….……..Acts 2:1-13

CầuNguyện Cho ThiếuNhi:…………………………..BàMụcSưHòaTrần

TiệcThánh:TVC TC#374 “ThậpTựXưa”………………………..HộiChúng

Sứ Điệp “Đức Thánh Linh- Lời Hứa Được Ban”….……..MS.Trần Ngọc Hòa

Message: “Holy Spirit- The Promise Given”………..…….Rev. Hoa NgTran

Tôn Vinh Chúa:TC#134“Spirit Song”………….........................Ban HátDẫn

DângHiến – Offering:TC#234 “TậnHiến Cho Chúa”………….HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”……………………..HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………....……..MS.Trần Ngọc Hòa

 

*Câu Gốc:“Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Vả, bấy giờ có ngườ iGiu-đa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Giê-ru-sa-lem..”

(Công vụ 2:4-5)

*Hướng Dẫn/ MC:CôJennie Thúy Lê.*Dâng Hiến/ Offering:Ryan Huỳnh- Nathan Nguyễn.

*Ban Tiệc Thánh: ChấpSự Phục Phạm- ChấpSự Huy Nguyễn.

                        ChấpSự Tim Huỳnh- ChấpSự Dũng Trịnh.

*Ban Âm Nhạc/ Music: Ban Thờ Phượng

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Danny Du Nguyễn (512) 626-6830

Chấp Sự:Huy Nguyễn (512) 294-1159