MAY 06, 2018

      Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome: MSQN. Huỳnh Văn Linh
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 34: 1-3
Call To Worship: Psalm 34: 1-3

TC 5 “Nguồn Ơn Phước” – TC 18 “Thánh Chúa Siêu Việt”
- TC 229 “Theo Ý Cha”
Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . ……....…MSQN. Huỳnh Văn Linh
Kinh Thánh Đối Đáp: (II Cô-rinh-tô 9:10-15)……..….…………….….Anh Thái Bình
Scripture Reading: (I Corinthians 9: 10-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Tiệc Thánh: “Thánh Ca# 370 TIỆC THÁNH”……………………………Hội Chúng
“Thỏa Lòng”   . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .Cao Niên  Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ………………...……….Cô Jennie Thúy Lê
Tôn Vinh Chúa: “TC# 10 Vinh Quang Thuộc Chúa”………………....Ban Nam Giới
Tôn Vinh Chúa: “TC# 495 Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng”…………Ban Phụ Nữ
Sứ Điệp “Ơn Ngài Không Xiết Kể”……………………..MSQN. Huỳnh Văn Linh
Message: “Indescribable Gift ”
BTC “ THANK YOU”….. . . . . . . . . ………. … ……………….….English Ministry
Tôn Vinh Chúa: “TC# 186 Ơn Sâu”…………………………………Ban Tráng Niên
Tôn Vinh Chúa: “TC# 391 Rao Phúc Âm”………………………….Ban Chứng Đạo
Dâng Hiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”………..…….. ……Hội Chúng
Thông Báo – Announcement……………………………………….Mục Sư Quản Nhiệm
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”………………………………..Hội Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction……………………….….Mục Sư Quản Nhiệm
Suy Gẫm:
“Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!”
 2 Corinhtô   9: 15
Hướng Dẫn CT – MC:    Anh Thái Bình- Billy Pearson
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Thiên Tài- Uyên Đoàn
Ban Tiếp Tân – Ushers: Andy Le- Ryan Huynh
Ban Dâng Hiến – Offering: Gabriel Leon- Justin Tran
Ban Tiệc Thánh: TĐ. Hòa Trần- Ông Quang Lê-
    Ông Hùng Trần- Ông Du Nguyễn
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Lanh Anh & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Ông  Danny Nguyễn  (512) 626-6830
Ông Tài  Lý : (512) 999-8880

 

Đọc 365 Đoạn Kinh Thánh Quan Trọng: Tuần  07/05- 13/05/2018:
              Nê-hê-mi 9, Ê-xơ-tê 1, 2, 3, 4, 5, 6,    

ChúaNhật, 06 Tháng 05 Năm 2018

TCN Việt Ngữ & Anh Ngữ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . .10:00AM – 11:50AM
Thờ Phượng – Worship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . . .. 11:00AM – 12:30PM
Tập Hát Của Ban Thờ Phượng . . . . . . . . . . . . . . . . ………… . 1:00PM – 2:00PM
      Các Ban Ngành  Họp @ Cơ Sở Mới………………………...... ….1:00PM-  3: 30PM
      Ban Tráng Niên Nhóm @ Nhà Anh Tuấn-Chị Ngân…………………...…....6:00PM
Mục Vụ Trong Tuần – Upcoming Ministries
Thứ Ba 08 Tháng 05 Năm 2018
Nhóm Chiên Con @ Nhà Danny & Mai Lan. . . . . . . . . . . ……….. .. . . . . 8:00PM
Thứ Tư 09 Tháng 05 Năm 2018
Cầu Nguyện-Thi-thiên 62-@ Cơ Sở M ới  ….. . . . .. . . . . . . . . . . 10:00-11:00AM
Cầu Nguyện-Thi-thiên 65-Prayer @ Nhà Thờ………. . . . . . ..… . ……... . 7:00pm
Nhóm Nhỏ Anh Ngữ - EnglishSmall Group@New Church  ……………......7:00pm
Thứ Năm 10 Tháng 05 Năm 2018
English Young Adults Small Group @ Bình & Jennie . . . .  . . …... . .7:30- 8:30pm
Thứ Bảy 12 Tháng 05 Năm 2018
Cầu Nguyện Phục Hưng @ Nhà Thờ ……………. . . . . . . …..……. . . . . .9:00AM
Truyền Giảng–Chứng Đạo@Chợ Mỹ Thành  & Hana ………..……..….. .10:00AM
Chúa Nhật 13 Tháng 05 Năm 2018-  11:15AM, @New Facility
         “Na-ô-mi: Người Mẹ “   “Ru-tơ 1: 15-22)  . . . . . .   . . . . . .. . .Bà Phạm Thanh Bình
         Hướng Dẫn Chương Trình. . . . . . . . . .. . …………….....….. ……...          Ban Phụ Nữ
         TiếpTân- Greeting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..……………….................Ban Phụ Nữ
         Dâng Hiến- Offering. . . . . . . . . .. . . . . . . ………...…………….................Ban Phụ Nữ

________________________________________________________________________________________________________________

Cầu Thay – Prayer Request

   Quỹ Cơ Sở Mới Đã Nhận $190,785.00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . Cảm Tạ Chúa!
        Tri Ân Mẹ - Ngày Phu Nữ. .  . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . ..  13/5/2018
               Trại Gia Đình Texas @Lakeview Conference Center ………......26-28/5/2018
        Mừng Tốt Nghiệp – Cebebrate with Graduate ……………….…. . . 3/6/2018    
        Lễ Báp Têm –Baptism …………………………………………..……10/6/2018
        Hội Đồng Giáo Hạt lần 43@Chapman UniversityCA  . . … .   ..29/6-3/7/2018

         

Nhờ Chúa dâng hy sinh cho Mục Vụ Anh Ngữ & Cơ Sở Mới.
By Grace of God, give sacrificially to English Ministry&New Building Project.