May 07,2017

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 113: 1-4

                          Call To Worship: Psalm 113: 1-4

 

         TC 32 “Tôn Vinh Chúa Tôi” - TC 38 “Cám Ơn Ngài”

                              TC 30 “Vì Sao Tôi Ca Ngợi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: I Ti-mô-thê 4: 10-15 . . . . . . . . .Jennie Thuy Le

Scripture Reading: I Timothy 4: 10-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng              

Message: “Practice & Forward” . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Thực Hành & Tiến Tới”. . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 47 “Tình Yêu Jêsus” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Youth Team

Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”. . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm: “Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ

thấy sự tấn tới của con ( I Ti-mô-thê 4: 15 ).”

 

Hướng Dẫn CT – MC: Jennie Thuy Le

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Justin Tran – Justine Tran

Ban Dâng Hiến – Offering: Frank Le – Gabriel DeLeon

Ban Tiệc Thánh:            Ô. Hùng Trần – Ô. Du Nguyễn

                                         Ô. Quang Lê – Ô. Phục Phạm

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý