MAY 08, 2016 ( MOTHER'S DAY )

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: TĐPT Trần Ngọc Hòa

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 146: 1-5

                             Call To Worship: Psalm 146: 1-5

           TC 220 “Lại Gần Hơn” – TC 268 “Cánh Vĩnh Sinh”

                                TC 479 “Dâng Lời Cảm Tạ”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . Bà TĐ Trương Ân Huệ

Kinh Thánh Đối Đáp: Xuất Ê-díp-tô Ký 2: 1-10 . . . . . . . . . . .Huệ Võ

Scripture Reading: Exodus 2: 1-10  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Mẹ Hiền Yêu Dấu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Con Cháu Mẹ

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . Cô Julie Lợi Lý

Message:Heritage for Next Generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Di Sản Cho Dòng Dõi”. . . . . . . . . . . . . . . . . . TĐ Trần Ngọc Hòa

TC 289 “Bên Tôi Là Chúa Jêsus” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Phụ Nữ

Dâng Hiến – Offering TC 233 “Dâng Điều Tốt Nhất”. . . . Hội Chúng

Video Clip: “Những Điều Mẹ Viết Cho Con” . . . . . .Cô Giao Trương

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐ Trần Ngọc Hòa

Thơ “Mẹ Một Trời Hoa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ông Tô Đình Đài

Tri Ân Quý Bà, Mẹ, Má, Mợ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Con - Cháu

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TĐ Trần Ngọc Hòa

Suy Gẫm:  

Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu

đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu

mạng của vua (Hê-bơ-rơ 11: 23).”

 

Hướng Dẫn CT – MC: Huệ Võ

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Thu Minh Nguyễn – Vi Trần

Ban Dâng Hiến – Offering: Hồng Vũ Nguyễn – Tina Phùng

                                  

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương