MAY 10, 2020 ( MOTHER'S DAY)

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC-QQN HòaTrần

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 36:5-10

Call To Worship: Psalms 36:5-10

 

TC # 465Trong Giây Phút Nầy- TC# 477 “Lời Nguyện Kính Yêu”

TC# 479 “Dâng Lời Cảm Tạ

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

Kinh Thánh: Xuất 2:1-10, I Samuên 1:2, 10-11, 20; Luca 1:26-38……Huệ Võ

Scripture Reading: Exodus 2:1-10, I Samuel 1:2, 10-11, 20; Luke 1:26-38

Sứ Điệp:LòngMẹ”………………………….…Bà Mục Sư Huỳnh Văn Linh

Message:“A Mother’s Heart.............................................Mrs Linh V Huynh

Dâng Hiến – Offering:TC # 242Khát Khao DòngNước………..Hội Chúng

Thánh Ca # 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:
          “Mari thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền.”                                                                                                                                                                      (Luca 1:38)

          *Hướng Dẫn CT – MC: Bà Huệ Võ

*TiếpTân: Huệ Võ- Hồng Nguyễn

*Dâng Hiến: Bà Vi Trần- Bà Thu Minh

*Ban Âm Nhạc – Music: Tai Lê

 

 

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi không liên lạc được với MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xin gọi:

Ông:TuấnNguyễn (512) 517- 3871

Ms. Tracy Truong: (512) 775-2394