MAY 12, 2024

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –MSQN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên36: 7-9

Call To Worship:Psalms: 36: 7-9

 

TC#132 “Thánh Linh DẫnDắt”- TC#348 “Khúc Thiên Ca”

                                    TC#134 “Bài Ca Tâm Linh”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation……………….......MS. Phạm Thanh Bình

Kinh Thánh:I Phi-e-rơ 3:1-6….………….………......Cô Rose Hồng Nguyễn

Scriptures Reading:………………….……………………….…I Peter 3:1-6

Tôn Vinh Chúa: BTC “Con Thương MẹNhiều”………….Children Ministry

CầuNguyện Cho ThiếuNhi:…………………………..BàMụcSưHòaTrần

Tôn Vinh Chúa: BTC “MẹTôi”…………………………………...…Đơn Ca

Sứ Điệp “Người Nữ  Được Chúa Yêu”….….…….…..Bà MụcSư Bình Phạm

Thư Từ Đoàn PhụNữGiáoHạt…………………………....Cô Hồng Nguyễn

Tôn Vinh Chúa:”Chúa Lo Cho Ta Chăng& Chúa Sẽ Lo Toan”……..Nữ Ban

TặngQuà Cho QuíPhụNữCủaHội Thánh………..…ĐạiDiện Ban PhụNữ

DângHiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa ThủyChung”……...HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”……………………..HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………....……..MS.Trần Ngọc Hòa

 

*Câu Gốc:Duyên là giả dối, sắc lại hư không; nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.”

(ChâmNgôn 31: 30)

*Hướng Dẫn/ MC:Chị RoseHồng Nguyễn.*Dâng Hiến/ Offering:Bà Vi Trần- Cô Phượng Trần.

*Ban Âm Nhạc/ Music: Ban Thờ Phượng
 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Danny Du Nguyễn (512) 626-6830

Chấp Sự:Huy Nguyễn (512) 294-1159