MAY 13, 2018

 

       Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome: MSQN. Huỳnh Văn Linh
Thông Báo – Announcement ---.Thư Ký Hội Thánh
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 9:1-2

TC 262 “Hốc Đá Vững An” – TC 277 “Dòng Bình Tịnh”
- TC 229 “Theo Ý Cha”
Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . ……....…MSQN. Huỳnh Văn Linh
Kinh Thánh Đối Đáp: (Ru-tơ 1: 15-22)……..….…………….……………Bà Huệ Võ
Scripture Reading: (Ruth 1: 15-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Tôn Vinh Chúa: “BTC Mẹ Hiền”…………………………………Cô Giao & Gia An
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ………………...………..Cô Jennie Thúy Lê
Tôn Vinh Chúa: “BTC Mẹ Yêu”……………………………...………………Đơn ca
Sứ Điệp “Na-ô-mi: Người Mẹ”……………………………...Bà Phạm Thanh Bình
Message: “Naomi: The Mother ”
Tôn Vinh Chúa: “BTC Ơn Cha Nghĩa Mẹ”………………………….Ban Tráng Niên
Tôn Vinh Chúa: “TC#479 Dâng Lời Cảm Tạ”………………………..…Ban Phụ Nữ
Dâng Hiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”………..…….. ……Hội Chúng
TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . .………………………………..Hội Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction……………………….….Mục Sư Quản Nhiệm
Suy Gẫm:
“Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại.”
 Mathiơ 16:25
Hướng Dẫn CT – MC:    Bà Huệ Võ
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Thiên Tài- Uyên Đoàn
Ban Tiếp Tân – Ushers: Bà Thu Minh- Cô Tina Nguyễn
Ban Dâng Hiến – Offering: Bà Đảnh Trần- Bà Nga Nguyễn
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Jennie Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Ông  Danny Nguyễn  (512) 626-6830
Ông Tài  Lý : (512) 999-8880

 

 

 

Đọc 365 Đoạn Kinh Thánh Quan Trọng: Tuần  14/05- 20/05/2018:
              Ê-xơ-tê 7, 8, 9, Gióp 1, 2, 38, 39    

ChúaNhật, 13 Tháng 05 Năm 2018

TCN Việt Ngữ & Anh Ngữ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . .10:00AM – 11:50AM
Thờ Phượng – Worship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . . .. 11:00AM – 12:30PM
Tập Hát Của Ban Thờ Phượng . . . . . . . . . . . . . . . . ………... 1:00PM – 2:00PM
Mục Vụ Trong Tuần – Upcoming Ministries
Thứ Ba 15 Tháng 05 Năm 2018
Nhóm Chiên Con @ Nhà Danny & Mai Lan. . . . . . . . . . . ……….. .. . . . . 8:00PM
Thứ Tư 16 Tháng 05 Năm 2018
Cầu Nguyện-Thi-thiên 63-@ Cơ Sở M ới  ….. . . . .. . . . . . . . . . . 10:00-11:00AM
Cầu Nguyện-Thi-thiên 66-Prayer @ Nhà Thờ………. . . . . . ..… . ……... . 7:00pm
Nhóm Nhỏ Anh Ngữ - EnglishSmall Group @ Church  …..……………......7:00pm
Thứ Năm 17 Tháng 05 Năm 2018
English Young Adults Small Group @ Bình & Jennie . . . .  . . …... . .7:30- 8:30pm
Thứ Bảy 19 Tháng 05 Năm 2018
Cầu Nguyện Phục Hưng @ Nhà Thờ ……………. . . . . . . …..……. . . . . .9:00AM
Truyền Giảng–Chứng Đạo@Chợ Mỹ Thành  & Hana ………..……..….. .10:00AM
Chúa Nhật 20 Tháng 05 Năm 2018-  11:15AM, @New Facility
        “Tận Dụng Cho Chúa & Hội Thánh”(1 Cô-rinh-tô 12:1-11)….Mục Sư Quản Nhiệm
         Hướng Dẫn Chương Trình. . . . . . . . . .. . …………….....….. ……...         Ban Nam Giới
         TiếpTân- Greeting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..……………….................Ban Nam Giới
         Dâng Hiến- Offering. . . . . . . . . .. . . . . . . ………...…………….................Ban Nam Giới