May 14, 2017

               Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

              Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 115: 11-14

                        Call To Worship: Psalm 115: 11-14

 

   TC 195 “Đếm Phước Chúa Ban” – TC208 “Thưa Với Jêsus”

                              TC 30 “Vì Sao Tôi Ca Ngợi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: I Tít 2: 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hồng Huệ Võ

Scripture Reading: Titus 2: 1-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm             

Message: “A Noble Calling” . . . . . . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh

 “Một Kêu Gọi Cao Quý”. . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 495 “Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng” . . . . . . . . . . . .Ban Phụ Nữ

Tặng hoa Tri Ân Mẹ . . . . . . . . . . . . . . .Thanh Thiếu Niên & Nhi Đồng

Dâng Hiến – Offering TC181 “Bước Đi Vinh Diệu”. . . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

     “ Có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành,

vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một

lời chê bai nào ( Tít 2: 5 ).”

 

Hướng Dẫn CT – MC: Hồng Huệ Võ

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ngọc Vi Trần – Thu Minh Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Kim Anh Nguyễn – Susie Tran

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý