MAY 15, 2016

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 147: 1-5

                             Call To Worship: Psalm 147: 1-5

TC 14 “Bức Thành Kiên Cố” – TC 16 “Thánh Chúa Thành Tín”

                                TC 479 “Dâng Lời Cảm Tạ”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Mác 7: 24-30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hòa Lý

Scripture Reading: Mark 7: 24-30  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Message: “Good Answer! . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Câu Trả Lời Đúng”. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 39 “Ơn Cao Sâu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 44 “Chúa Jêsus Lâm Phàm”. . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

 

Suy Gẫm:  

   “Ngài bèn phán: Hãy đi, vì lời ấy, quỉ đã ra khỏi con gái

ngươi rồi (Mác 7: 29)”

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Hòa Lý

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Trinh Lê – Thy Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Dũng Trịnh – Henry Phùng

 

                                  

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý