MAY 17, 2020

LễThờPhượngChúa – Worship The Lord

ChàoMừng–Welcome&Thông Báo – MSNC-QQN HòaTrần

Lời Mời Thờ Phượng:ThiThiên34:7-10

Call To Worship:Psalms 34:7-10

 

TC # 406ÁiTừChúa- TC# 428 “CứuChúaKỳDiệu”

 

 

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

KinhThánh:ThiThiên 46………………………………………Ô. PhạmPhục

Scripture Reading: ………………………………………………….Psalms 46

SứĐiệp:YênTĩnhTrongXáoĐộng”………........MụcSưHuỳnhVăn Linh

Message:“Being Still in Chaos..........................................Rev Linh V Huynh

DângHiến – Offering:TC # 276ChúaSẽ Lo Toan……...………..HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“Cácdânnáoloạn, cácnước rung động; ĐứcChúaTrờiphántiếng, đấtbèn tan chảy.”                                                                                                                                                     (Thi Thiên 46:6)

 

          *HướngDẫn CT – MC:Ô. PhạmPhục

*DângHiến: ----Online--------

*Ban ÂmNhạc – Music:Tai Lê

 

 

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi khôngliênlạcđượcvớiMSNCHòaTrần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

Ông:HuyNguyễn (512) 656-2262

Mrs. Heather Williams: (512)619-3876