MAY 19, 2024

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –MSQN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên66: 1-2

Call To Worship:Psalms: 66: 1-2

 

TC#172 “Khi Giê-Xu Ngự Vào Lòng”-

TC#179 “Giai Điệu Trong Tâm Hồn -TC#134 “Bài Ca Tâm Linh”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation………………...........MS. Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Công Vụ 3: 1-11….………….………………......Anh Trọng Lê

Scriptures Reading:………………….………………...………….Acts 3:1-11

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi:…………………………..Bà Mục Sư Hòa Trần

Sứ Điệp “Chữa Lành Trong Danh Chúa”…..….……Mục Sư Trần Ngọc Hòa

Message: “Healing In His Name”…………………………Rev. Hoa Ng Tran

Tôn Vinh Chúa:BTC “Nếu Đời Con Không Có Chúa”……………....Đơn Ca

Dâng Hiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa Thủy Chung”……...Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”……………………..Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………....……..MS.Trần Ngọc Hòa

 

*Câu Gốc:“Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi!(Công Vụ 3:6)

 

 

*Hướng Dẫn/ MC:Anh Trọng Lê.*Dâng Hiến/ Offering:Chị Julie Lợi Lý- Chị Hồng Nguyễn.

*Ban Âm Nhạc/ Music: Ban Thờ Phượng

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Danny Du Nguyễn (512) 626-6830

Chấp Sự:Huy Nguyễn (512) 294-1159