MAY 20, 2018

 

       Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome: MSQN. Huỳnh Văn Linh
Thông Báo – Announcement ---.Thư Ký Hội Thánh
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 117:1-2

TC 168 “Chúa Đem An Vui Cho Tôi” – TC 180 “Yêu Thương Chúa Thêm”
- TC 229 “Theo Ý Cha”
Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . ……....…MSQN. Huỳnh Văn Linh
Kinh Thánh Đối Đáp: (1 Cô-rinh-tô 12:1-11)……..….……………….Anh Phục Phạm
Scripture Reading: (1 Corinhthians 12:1-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ………………...………..Cô Jennie Thúy Lê
Sứ Điệp “Tận Dụng Cho Chúa & Hội Thánh”…………MSQN. Huỳnh Văn Linh
Message: “For the Church Benefits ”
Tôn Vinh Chúa: “TC# 310 Đường Lối Chúa”……………………………Ban Hát Dẫn
Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”………..…….. ..Hội Chúng
TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . .…………………………………Hội Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction…………………….Mục Sư  Phạm Thanh Bình
Suy Gẫm:
“Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.”

1 Corinhto  12:7

Hướng Dẫn CT – MC:    Anh Phục Phạm
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Thiên Tài- Uyên Đoàn
Ban Tiếp Tân – Ushers:  Ông Du Nguyễn- Ông Hùng Trần
Ban Dâng Hiến – Offering: Brian Phung- Công Võ
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Jennie Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Ông  Danny Nguyễn  (512) 626-6830
Ông Tài  Lý : (512) 999-8880

 

 

 

Đọc 365 Đoạn Kinh Thánh Quan Trọng: Tuần  21/05- 28/05/2018:
Gióp 40, 41, 42 Thi Thiên 1, 19, 23, 37    

ChúaNhật, 20 Tháng 05 Năm 2018

 English Worship  .& TCN Việt Ngữ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 10AM- 11AM
            Thờ Phượng  Vi ệt  – English  Sunday  School . . . ……. 11:15AM – 12:30PM
Tập Hát Của Ban Thờ Phượng . . . . . . . . . . . . . . . . …   .Sau giờ Thờ Phuợng
Sinh Hoạt Nam Giới & Phu Nữ  . . . . . .  . . . . . . .   . . . . Sau giờ Thờ Phuợng
Mục Vụ Trong Tuần – Upcoming Ministries
Thứ Ba 22 Tháng 05 Năm 2018
Nhóm Chiên Con @ Nhà Danny & Mai Lan. . . . . . . . . . . ……….. .. . . . . 8:00PM
Thứ Tư 23 Tháng 05 Năm 2018
Cầu Nguyện-Thi-thiên 62-@ Cơ Sở M ới  ….. . . . .. . . . . . . . . . . 10:00-11:00AM
Cầu Nguyện-Thi-thiên 66-Prayer @ Nhà Thờ………. . . . . . ..… . ……... . 7:00pm
Nhóm Nhỏ Anh Ngữ - EnglishSmall Group @ Church  …..……………......7:00pm
Thứ Năm 24 Tháng 05 Năm 2018
English Young Adults Small Group @ Bình & Jennie . . . .  . . …... . .7:30- 8:30pm
Thứ Bảy 27-  Sunday 28 Tháng 05 Năm 2018
         Trại Gia Đình Texas @Lakeview Conference Center in Palestine, Texas