May 21, 2017

                Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

               Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 117: 1-2

                          Call To Worship: Psalm 117: 1-2

 

      TC 149 “Phần Vui Thỏa” – TC296 “Chúa Dẫn Đưa Tôi”

                               TC 30 “Vì Sao Tôi Ca Ngợi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Phi-líp 4: 10-20 . . . . . . . . . . . . . . . Julie Lợi Lý

Scripture Reading: Philippians 4: 10-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm             

Message: “Be Content” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Năng Lực Để Thỏa Lòng”. . . . . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

TC 313 “Tình Yêu Vững Bền” . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 242 “Khát Khao Dòng Nước”. . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

    “Tôi Biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự

  và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng

  được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng bban thêm sức cho tôi.”

  ( Phi-líp 4: 12-13 ).

 

Hướng Dẫn CT – MC:

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Trinh Lê – Ngân Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Công Võ – Brian Fung

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý