MAY 22, 2016

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 148: 1-5

                             Call To Worship: Psalm 148: 1-5

TC 307“Đấng Nắm Giữ Tương Lai”–TC 479“Dâng Lời cảm tạ”

                            TC 465 “Trong Giây Phút Nầy”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Mác 9: 33-42 . . . . . . . . . . . . . . . . Du Nguyễn

Scripture Reading: Mark 9: 33-42  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Message:A Child or The LORD . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Con Của Chúa Giao”. . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 276 “Chúa Sẽ Lo Toan” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 186 “Ơn Sâu”. . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 

 

Suy Gẫm:  

      “Hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ nầy,

tức là tiếp ta; còn ai tiếp ta, thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp

Đấng đã sai ta vậy (Mác 9: 37).”

 

Hướng Dẫn CT – MC: Du Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Tô Đình Đài – Ô. Lê Văn Quá

Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Trần Hùng – Ô. Lê Văn Quang

 

                                  

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý